Stanisław Ganczarski

AUDYTOR DORADCA

BIEGŁY REWIDENT NR LEG. 9618

AUDYT - DLACZEGO WARTO?

Szukasz wsparcia w rozwiązaniu kłopotów lub w wyjaśnieniu pytań dotyczących finansowych aspektów Twojego biznesu?

Jeżeli zauważasz w swojej firmie problem w zakresie:

  • bieżącego zarządzania finansami i księgowością
  • zarządzania poprzez cele zgodnie i efektywnie
  • sprawnego obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej
  • przepływu informacji w firmie

lub

Potrzebujesz doradztwa biznesowego i konsultacji w zakresie:

  • sposobu obsługi przepływów finansowych i gotówkowych
  • wdrażania i rozwijania biznesowych systemów IT ERP i DMS/BI,
  • strategii rozwoju, biznesplanu, due diligence, zarządzania zmianami, optymalizacji struktury, restrukturyzacji,
  • zarządzania ryzykiem biznesowym I ryzykiem oszustw

A może nie jesteś pewien, czy potrzebujesz wsparcia i jakiego wsparcia potrzebujesz?

Czy na pewno wiesz, jaka jest rentowność Twojego przedsiębiorstwa? Czy chcesz wiedzieć jak poprawić te wskaźniki?
Czy zawsze wiesz, jaką cenę możesz zaoferować w przetargach, by kontrakt był nadal opłacalny?
Czy płynność finansowa pozwala na funkcjonowanie Twojej firmy bez ryzyka upadłości? Czy chcesz efektywniej zarządzać kapitałem obrotowym?
Czy jesteś pewien, że Twoja firma funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi?

TO TA PROPOZYCJA JEST DLA CIEBIE
ZAMÓW AUDYT WEWNĘTRZNY FIRMY

 

Jako audytor certyfikowany doradca biznesowy, jestem doradcą biznesowym, certyfikowanym audytorem wewnętrznym i biegłym rewidentem. Posiadam wieloletnią praktykę współpracy z wieloma Przedsiębiorcami. Moją dewizą jest skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu wyzwań, jakie spotykają przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia firmy.

Cieszę się, gdy moja praca przynosi korzyść moim klientom.
Wyznaję bowiem zasadę: TWÓJ SUKCES W BIZNESIE JEST MOJĄ RADOŚCIĄ

Do zakresu mojej działalności należy:

Audyt wewnętrzny wykonuję zgodnie z międzynarodowymi standardami IIA (The Institute of Internal Auditors) i COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway Commission).
Audyt Wewnętrzny ma na celu ustalanie, czy zarządzanie firmą, kontrole wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem są adekwatne i funkcjonują efektywnie. Każdy projekt audytu wewnętrznego przedsiębiorstwa zakończony jest raportem z audytu.

Raport zawiera ogólną ocenę poziomu ryzyka i systemu kontroli w zbadanym obszarze, szczegółowe konkluzje i rekomendacje dotyczące zauważonych istotnych ryzyk. Rekomendacje są podstawą do zbudowania planu poprawy dla firmy. Budowa Planu poprawy to moje działania opcjonalne lub w ramach Doradztwa biznesowego. Jeśli szukasz najlepszego audytora, jako najlepszy audytor w mazowieckiem, proponuję audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa w mazowieckiem i w całej Polsce. Zapraszam do kontaktu.


AUDYT OPERACYJNY

Przeprowadzając audyt wewnętrzny operacyjny również audyt biznesowy przedsiębiorstwa certyfikowany audytor biznesowy sprawdzam istnienie i efektywność systemu kontroli wewnętrznej zarządczej i operacyjnej;
Patrzę też, czy zasoby firmy są pozyskiwane ekonomicznie, wykorzystywane efektywnie i odpowiednio chronione przed istotnymi stratami, a ryzyka biznesowe są zidentyfikowane i efektywnie zarządzane;
Audyt operacyjny to też ocena działań inwestycyjnych i operacyjnych w przedsiębiorstwie, porównanie rzeczywistych efektów z planowanymi założeniami.Audyt potencjału inwestycyjnego firmy z kolei to działania, które mogą być przeprowadzone u klienta w fazie analizy wstępnej planowania inwestycji.
W przypadku audytu po wdrożeniu zmian w firmie w ramach równych projektów sprawdzam, czy kontrole wewnętrzne zostały wbudowane w nowe systemy i ujęta w nowych procedurach i systemach, a własność i odpowiedzialności zostały zabezpieczone zgodne potrzebami klienta;
Jeśli jest taka wola klienta, to w zakresie audytu operacyjnego przeprowadzam też ocenę finansową firmy i ocenę wskaźnikową przedsiębiorstwa, ocenę płynności finansowej i ocenę rentowności firmy (działania na styku z doradztwem biznesowym);


AUDYT ZGODNOŚCI

Audyt wewnętrzny zgodności to audyt zgodności przepisów procedur, którego przeprowadzenie daje odpowiedź, czy działania praktyczne są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, oraz regulacjami wewnętrznymi, politykami, standardami i procedurami;


AUDYT BEZPIECZEŃSTWA IT

Audyt systemów it kontroli dostępów. Przeglądy bezpieczeństwa IT od strony dostępów dają wsparcie systemu kontroli konfiguracji i autoryzacji (uwzgl. segregację obowiązków) w obszarze dostępów użytkowników do systemów IT. W tym zakresie realizuję też audyt podziału obowiązków pracowników w przedsiębiorstwie;


AUDYT OSZUSTW

Audyt oszustw w przedsiębiorstwie. Audyt oszustw Warszawa.
Często wraz z oceną ryzyka oszustw, przeprowadzam dla potwierdzenia, że aktywa firmy są efektywnie chronione przed istotnymi stratami wszelkiego rodzaju. Poniższa statystyka pokazuje jak ogromne doświadczenie zdobyłem podczas praktyki audytu w poprzedniej firmie w Warszawie w ramach budowy i realizacji systemu przeciwdziałania oszustwom.

tabelka

Jako doradca wewnętrzny w przedsiębiorstwie, czy doradca biznesowy firmy oferuję usługi, które mają na celu pomóc klientowi w efektywnym zarządzaniu firmą i kapitałem w działalności operacyjnej firmy. Zagadnienia te to często, jako systemy zarządzania informacją biznesową element kontrolingu przedsiębiorstwa.
Jako doradca przedsiębiorstwa działam zwykle w obszarach działalności podstawowej, jak: łańcuch dostaw (zakupy, produkcja, sprzedaż) i funkcji wspierających: kadry, finanse, podatki, administracja i ogólne.


ANALIZA, DIAGNOZA, POPRAWA

Dokonuję analizy sytuacji zastanej „as is” w firmie i na tej podstawie stawiam diagnozę, czyli podpowiadam, jak zwiększyć efektywność i skuteczność działań w zarządzaniu procesami oraz zasobami firmy. Często w tym działaniu wykorzystuję, (jeśli są dostępne) wyniki przeprowadzonych ocen, przeglądów, audytów, takich jak np. analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa, analiza kondycji finansowej firmy czy analiza wskaźnikowa;

CZY WIESZ, JAKI JEST POZIOM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ TWOJEJ FIRMY I CZY POZWALA NA JEJ BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE W PRZYSZŁOŚCI? JEŚLI NIE CHCESZ ŻYĆ W NIEPEWNOŚCI, ZAPRASZAM DO KONTAKTU.


JAKO DORADCA, TAKŻE ROZWIJAM SYSTEMY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Jako doradca biznesowy przedsiębiorstwa także działam dla przykładu w obszarze budowy takich standardów jak instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, inne instrukcje szczegółowe, i raporty zarządcze informujące o kształtowaniu się kluczowych parametrów biznesu na podstawie analiz różnego rodzaju. Właściwe wdrożenie takich regulacji poprawia znacznie m.in. obieg dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Poprawie ulega też kontrola majątku firmy.


MONITORING GŁÓWNYCH KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW KPIs

Oferuję również usługi monitoringu kluczowych wskaźników (KPIs) dla procesów i kontroli. Proponuję Ci też budowę modelu przepływów finansowych i gotówkowego dla zarządzania gotówką i finansami firmy

JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG W TYM ZAKRESIE, ZACHĘCAM. MODEL KONTROLI FINANSÓW I GOTÓWKI TO NIE JEST ISTOTNA INWESTYCJA W TWÓJ BIZNES I DA CI SPORO MOŻLIWOŚCI DO POPRAWY PROCESU ZARZĄDZANIA TWOIMI PIENIĘDZMI.


PLANY POPRAWY

Oferuję też pracę w zakresie budowy lub wsparcia realizacji planów poprawy stworzonych w reakcji na wynik audytów (działania powiązane z audytem wewnętrznym).

Jako Partner Comarch na zlecenie klienta kupuję dla niego, instaluję i wdrażam aplikacje biznesowe, produkty firmy Comarch jak:


Wdrażanie systemów IT ERP, Optima, DMS, BI

Jako firma wdrażająca systemy ERP Optima realizuję lub biorę udział we wdrażaniu i rozwijaniu różnych biznesowych systemów IT klasy ERP, DMS, BI z wbudowanym modelem kontroli procesów takich jak SAP(tabela poniżej), Optima czy PC MARKET.

Mam bogate doświadczenie w pracach wdrożeniowych systemów IT. Występowałem w tego typu projektach w poprzedniej firmie, jako Koordynator Kontroli Biznesowych.

Model systemu kontroli wewnętrznej – przykład praktyczny:

przyklad-praktyczny

Mogę, też prowadzić lub wspierać projekty w zakresie budowy strategii rozwoju i sprzedaży, budowania biznesplanu firmy. Biznes plany firmy, analizy due diligence to niezbędne elementy planowania zamierzeń inwestycyjnych.

Reorganizacja i przekształcenia firmy. Podejmuję się optymalizacji organizacyjnej i struktury funkcjonalnej firmy klienta czy restrukturyzacji, które zwykle przeprowadzam również w oparciu o audyt podziału obowiązków pracowników.

Audyt finansowy przedsiębiorstwa realizuję wg standardów rewizji finansowej, przepisów o rachunkowości i biegłych rewidentach będąc członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Mój numer legitymacji biegłego rewidenta: 9618. Będąc biegłym rewidentem o zasięgu ogólnokrajowym przeprowadzam audyt finansowy firmy, czy audyt finansowy przedsiębiorstwa w takich dla przykładu obszarach jak: audyt finansowy Bydgoszcz, audyt finansowy Gdańsk, audyt finansowy Kaków, audyt finansowy Lublin, audyt finansowy Opole, audyt finansowy Poznań Oferuję, więc usługi w takich grupach, jak biegli rewidenci Warszawa, biegły rewident małopolskie, biegły rewident mazowieckie, biegły rewident wielkopolskie, czy samodzielnie, jako biegły rewident Gdańsk, biegły rewident Gdynia, biegły rewident Katowice, biegły rewident Kraków, biegły rewident Lublin, biegły rewident Poznań, biegły rewident Szczecin, biegły rewident Warszawa, biegły rewident Wrocław.

Prace w ramach audytu finansowego sprawozdań finansowych zakończone są raportem z badania i
opinią biegłego. Jako Inne usługi atestacyjne biegłego rewidenta zgodnie z przepisami mogę realizować pewne
specyficzne audyty i przeglądy jak:
– Audyty planu przekształcenia firmy;
– Audyty projektów Unijnych i programów związanych z pozyskaniem funduszy europejskich, zarezerwowane tylko dla osób z uprawnieniami licencjonowanego biegłego rewidenta.

JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG BIEGŁEGO REWIDENTA, ZACHĘCAM DO KONTAKTU ZE MNĄ. Wyszukasz mnie poprzez wybranie haseł podanych wyżej a dla ułatwienia poprzez podanie w wyszukiwarce też nazwy miasta, w którym masz siedzibę firmy np: audytor finansowy Bydgoszcz, audytor finansowy Lublin, audytor finansowy Poznań, audytor finansowy Warszawa.

-Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe;

Na życzenie klienta przeprowadzam również ekspertyzy lub wydaję opinie ekonomiczno-finansowe. W pewnym zakresie prowadzę też doradztwo podatkowe. Jeśli jest takie jest zlecenie klienta, to przeprowadzam też ocenę finansową firmy i ocenę wskaźnikową przedsiębiorstwa, ocenę płynności finansowej i ocenę rentowności firmy w ramach oceny ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności jednostki z doradztwem biznesowym).

JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG W TYM ZAKRESIE, ZACHĘCAM. ZAMÓWIENIE ANALIZY FINANSOWEJ WSKAŹNIKOWEJ NIE JEST JAKIMŚ ISTOTNYM WYDATKIEM, A DA CI SPORO WIEDZY O TWOIM BIZNESIE.

Zarządzanie ryzykiem oszustw
Moim nadrzędnym celem w tym przypadku jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie budowania efektywnego systemu kontroli w celu zredukowania ryzyka do akceptowalnego poziomu.

Ryzyko
Każde przedsięwzięcie każda decyzja gospodarcza obarczona jest ryzykiem. Zarządzanie biznesem musi uwzględniać również zarządzanie ryzykiem związanym z tym biznesem, w tym również z ryzykiem oszustw. Ryzyko to prawdopodobieństwo strat spowodowanych zdarzeniem lub serią zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów.

Światowe badania pokazują, że ponad 40% wszystkich oszustw nigdy nie jest ujawnianych, a 43% największych polskich firm wskazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat były ofiarami przestępczości gospodarczej.(PriceWaterhouseCoopers 2010)

Wsparcie zarządzania ryzykiem prowadzę w formie:
-pomocy w rozwoju świadomości ryzyka;
-pomocy w identyfikacji i ocenie ryzyka, budowie rejestru krytycznych dla klienta ryzyk,
-pomocy w budowie planu mitygowania ryzyka, ocena ryzyka biznesowego stanowi podstawę do zaprojektowaniu działań obniżających, które wykonuję na zlecenie klienta;
-monitorowania systemu kontroli i wskaźników KPIs, które są narzędziem skutecznego zwalczania oszustw;
-wspierania procesu zwalczania oszustw poprzez szkolenia, spotkania, konsultacje, warsztaty, na których analizowane są sygnały ostrzegawcze i ćwiczenia sytuacyjne;

Przeciwdziałanie oszustwom w firmie
Wymienione wyżej działania mogę też zaproponować w formie kompleksowego programu przeciwdziałania oszustwom. Przebieg realizacji programu prezentuje w uproszczeniu poniższa grafika

MAPA-RYZYKApl

Jestem członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Mój numer legitymacji biegłego rewidenta: 9618. Legitymacja biegłego rewidenta daje mi też możliwość Praca w radach nadzorczych spółek, jako ekspert – biegły rewident.

Zapraszam do zapoznania się z przykładami ostatnich moich działań we wsparciu dla osób prowadzących biznes.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus