KIM JEST AUDYTOR; DLACZEGO JEST WAŻNY DLA BIZNESU; JAK DZIAŁA I KIEDY?

Audytor to osoba, która choć sama bezpośrednio nie prowadzi działalności biznesowej w firmie, dla której pracuje, wykorzystuje swoją szeroką wiedzę z wielu dziedzin, wpierając menedżerów w wypełnianiu przez nich obowiązków i realizacji celów biznesowych.

Usługi audytora polegają najczęściej na wykonaniu audytów systemów zarządzania ryzykiem i organizacji procesów czy systemów kontroli wewnętrznej funkcjonalnej lub instytucjonalnej. Promując najlepsze praktyki w tym zakresie, audytor dostarcza menedżerom analizy, oceny oraz zalecenia.

Rola fachowego doradcy w audycie oszustw w przedsiębiorstwie i wykrywania wszelkich defraudacji jest nieoceniona. Wdrożenie systemu przeciwdziałania ryzyku strat w firmie, można zobrazować na poniższym schemacie.

AUDYTOR

3

LINIA OBRONY


Ocena ryzyka, Ocena i testy systemu kontroli (1 i 2 linii obrony)

FUNKCJE: KONTROLING, KONTROLA WEWNĘTRZNA

2

LINIA OBRONY


Wewnętrzna kontrola instytucjonalna, testy kontroli, identyfikacja nieprawidłowości w bazach danych

KIEROWNICTWO

1

LINIA OBRONY


Redukowanie ryzyka poprzez system kontroli operacyjnych: regulacje, pracownicy, systemy IT, raporty kontrolne, nadzór

Audytor, stanowiąc 3 linię obrony, dokonuje oceny, czy funkcjonujące zarządzanie ryzykiem, kontrole wewnętrzne i procesy zarządzania są wystarczające, czy działają w sposób pozwalający na zagwarantowanie, aby:

1
istotne ryzyka biznesowe występujące w przedsiębiorstwie były identyfikowane i efektywnie zarządzane,
2
zasoby firmy były nabywane w sposób ekonomiczny, efektywnie wykorzystywane oraz odpowiednio zabezpieczone przed istotnymi stratami,
3
przestrzegane były stosowne regulacje prawne i przepisy, wewnętrzne polityki, standardy, procedury firmy,
4
realizowane przedsięwzięcia obejmowały stosowne standardy odpowiedzialności, własności, czy kontroli, a także by były zgodne z ich celami i potrzebami biznesowymi.

Audytor – doradca firmy, jako ekspert dokonuje wyważonej analizy wszystkich istotnych okoliczności, w tym m.in. ocenę efektywności działań inwestycyjnych i operacyjnych w przedsiębiorstwie, ocenę rentowności firmy czy ocenę umiejętności podziału pracowników przedsiębiorstwa. Podczas formułowania wniosków nie ulega niewłaściwym wpływom podyktowanym własnymi interesami lub potrzebami innych osób.

AUDYTOR, JAKO DORADCA BIZNESOWY

Audytor, jako doradca przedsiębiorstwa, jest partnerem dla menedżera w jego standardowych działaniach. Czuwa nad ryzykiem biznesu, promując świadomości ryzyka. Jest ono nieodzownym elementem każdego działania firmy, które ma na celu uzyskanie przychodów finansowych. Fundamentalną regułą działania przedsiębiorstwa jest poddać kapitał ryzyku, aby odzyskać go z zyskiem.

Firma z sukcesem to taka, która podejmuje rentowne przedsięwzięcia. Każda aktywność zawodowa powinna uwzględniać ryzyko realizacji projektów rozwojowych w biznesie. Dzięki pracy audytora, jako eksperta ryzyka (w tym również ryzyka oszustw), menedżer zyskuje większe poczucie bezpieczeństwa.

Zdarza się, że audytor występuje jako doradca finansowy w przedsiębiorstwie. Gdy dokonuję oceny pewnej zastanej sytuacji, od razu formułuję propozycje zmian na lepsze na podstawie moich konkluzji zbadanych zjawisk.

Doradztwo biznesowe to usługi, które mają na celu pomóc menedżerom w maksymalnie efektywnym zarządzaniu. W zakresie doradztwa biznesowego w firmie audytor, realizując swoje zadania, wykorzystuje wyniki przeprowadzonych ocen, przeglądów, audytów, w tym np. analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa czy analizę wskaźnikową. Często też (choć nie zawsze) podpowiada jak zwiększyć efektywność i skuteczność działań w zarządzaniu procesami oraz zasobami firmy.

Audytor, jako doradca, także rozwija systemy ewidencji i raportów informujących o kształtowaniu się kluczowych parametrów biznesu na podstawie analiz różnego rodzaju raportów.

Dobry audytor to doradca, który podczas realizacji wsparcia dla firmy , wykazuje się solidnością, pracowitością, szacunkiem dla innych ludzi, a przede wszystkim lojalnością i uczciwością wobec osób w przedsiębiorstwie, dla których pracuje.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus