KNOW HOW BIZNESU

Zapoznaj się z wybranymi przeze mnie przykładami, w których pokazuję, jak wykorzystanie mojej wiedzy biznesu pomogło w rozwiązaniu problemów, kryzysu w firmach lub pomogło w ich rozwoju. Możliwe, że któryś z przypadków przypomina ten w Twojej firmie. W tej sytuacji, tym bardziej nie zwlekaj z kontaktem do mnie.

PRZYKŁAD 1 Projekt Konsultingowy. Budowa Wewnętrznego Systemu Zarządzania Firmą

SYTUACJA ZASTANA

Pewna firma powstała 10 lat temu. Początkowo zatrudniała kilku pracowników i była zarządzana tradycyjnie, z użyciem ręcznych technik zarządzania i prostej księgowości. W miarę rozwoju działalności, firma stopniowo zwiększała zakres realizowanych zleceń. Co się z tym wiąże, rosła wartość majątku trwałego. Rosło też zatrudnienie — aż do około 200 osób, pracujących w różnych lokalizacjach. Cały czas firma była kierowana bezpośrednio przez jej właściciela. Korzystał z dotychczasowych metod i tylko w realizacji niektórych zleceń stosował delegację zadań.

Wraz z rozwojem rynku i konkurencji, właściciel firmy zaczął zauważać, że w negocjacjach i przetargach nie potrafi właściwie oszacować możliwości przetargowych firmy. Nie mógł szczegółowo określić kosztów świadczonych usług. Ponadto zauważył, że traci kontrolę nad przebiegiem realizacji zleceń, a poziom wydatków bieżących na zleceniach jest za wysoki. Odnotował też, że z niewiadomych dla niego przyczyn, kurczy się dochód i nadwyżka finansowa. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Złe samopoczucie potęgowane było wszechogarniającym zmęczeniem wynikającym z prowadzenia coraz większej liczby spraw w firmie i poczuciem, że zaczyna się w tym gubić.

MOJE AKTYWNOŚCI

Odpowiadając na potrzeby właściciela firmy, jako niezależny audytor przeprowadziłem diagnozę tej sytuacji. Natomiast jako ekspert — doradca biznesowy przedsiębiorstwa sformułowałem propozycję zmian, polegających na zbudowaniu systemu kontroli wewnętrznej oraz reorganizację funkcjonalną firmy.

Zmiany te miały na celu:

  • poprawę kontroli majątku w tym pieniędzy firmy
  • zwiększenie efektywności realizowanych zadań i zleceń oraz ponoszonych nakładów,
  • Wprowadzenie systemu zarządzania informacją biznesową, opartego na dedykowanym narzędziu IT klasy DMS, zintegrowanego z działającym programem F/K.
  • Poprawę (w konsekwencji poprzedniego zadania) organizacji pracy i obsługi procesów poprzez m.in. wyeliminowanie powielania czynności, działań, kartotek danych podstawowych i rejestrów.
  • Zbudowanie systemu zarządzania firmą, finansami i produkcją firmy, opartego na systemie raportów i analiz wskaźnikowych, ułatwiających zarządzanie biznesem firmy.
  • Poprawę kontroli czasu pracy i pracowników

EFEKTY

Efektem powyższych zmian było obniżenie poziomu ryzyka finansowego i biznesowego oraz wprowadzenie efektywnego systemu kontroli i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Mając na względzie poziom świadomości biznesowej pracowników firmy, nie używałem obco brzmiących terminów, takich jak: know how biznesu, controling, planning, czy budgeting. Mimo tego, z satysfakcją wspominam, iż udało mi się zbudować w tej firmie systemy ułatwiające jej zarządzanie.

Pomogłem stworzyć systemy zarządzania biznesem, kontroli i zarządzania ryzykiem, poprzez bieżącą informację o ponoszonych wydatkach na działania, zlecenia produkcyjne, na funkcje pośrednie (transport, warsztaty, administracja) oraz o pracy ludzi. Analiza wskaźnikowa daje niezbędne informacje do oferowania usług firmy i uzyskiwania informacji o rentowności każdego realizowanego projektu.

Na poziomie kierownictwa powstał system kluczowych wskaźników biznesowych. Dał on cenne informacje, służące m.in. do efektywnego zarządzania firmą na konkurencyjnym rynku.

PRZYKŁAD 2 Projekt Audytowy. Przeprowadzenie Audytu Wewnętrznego operacyjnego, diagnoza, plan poprawy / program naprawczy sytuacji gospodarczej klienta

SYTUACJA ZASTANA

W niedużej firmie z branży usług dla gastronomii, która zatrudniała kilkudziesięciu pracowników, prezes zarządu od ponad pół roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Co więcej, w ostatnim czasie złożył rezygnację z pracy i poprosił o zwolnienie z funkcji. Pewne spostrzeżenia nasunęły właścicielom wniosek, że rezygnacja prezesa z pracy nie jest spowodowana jego przyczynami zdrowotnymi. Jego następca nie chciał zgodzić się na przejęcie odpowiedzialności za skutki praktyk poprzednika, które oględnie można by określić „niegospodarnością”.

Ta firma nie podlegała badaniu sprawozdań finansowych, a księgowość była prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Poprzedni prezes posiadał kontrolny pakiet akcji w tej spółce.

MOJE AKTYWNOŚCI

Zostałem poproszony przez udziałowca o pomoc. W pierwszym kroku, wykorzystując swój know how, zamierzałem:

  • Dokonać oceny aktualnego stanu majątkowego, oceny płynności finansowej firmy oraz oceny możliwości kontynuacji działalności firmy.
  • Dokonać oceny funkcjonowania firmy w relacji do przepisów prawa oraz realizacji celów biznesowych.
  • Dokonać oceny procesów zarządzania, zakupów, magazynowania, sprzedaży, finansów i kadrowo-płacowych.
  • Ocenić poziom systemu kontroli procesów i zasobów oraz ryzyka biznesowego.

EFEKTY

Wynik mojej oceny był bardzo zasmucający. Sytuacja finansowa firmy nie pozwalała na bieżące regulowanie zobowiązań. Wartość przeterminowanych zobowiązań dwukrotnie przekraczała wartość majątku, co potwierdzało brak możliwości kontynuacji działalności firmy.

Zostawiłem firmie wybór jednej z dwóch opcji: dopłata wspólników do kapitału lub pożyczki albo ogłoszenie upadłości. Dzięki moim działaniom ujrzały światło dzienne pewne nieuczciwe działania zarządu, kosztem właścicieli i pracowników firmy. Poza tym ustrzegłem nowego prezesa firmy przed poniesieniem odpowiedzialności prawnej za winy przez niego niepopełnione.

Niestety, po raz kolejny pojawiło się pytanie: Dlaczego tak późno ktoś poprosił o skorzystanie z know how niezależnego audytora doradcę biznesowego firmy? Gdybym pojawił się w firmie wcześniej, to pewnie wspólnie z osobami, którym zależało na jej powodzeniu, zapobieglibyśmy temu nieszczęściu. Zapobieganie nieszczęściu przynosi znacznie lepsze efekty, niż pomoc dla firmy, która już jest w zapaści.

PRZYKŁAD 3 Projekt Doradztwa Biznesowego: Budowa Wewnętrznego Systemu Regulacji
Ewidencji i kontroli działalności Klienta

SYTUACJA ZASTANA

Rok rocznie podczas badania sprawozdań finansowych jednostki, audytor finansowy zwracał uwagę na nieaktualne wewnętrzne regulacje dotyczące ewidencji i kontroli działalności tej jednostki. Jednostka funkcjonowała w ramach dużej polskiej grupy kapitałowej, a głównym przedmiotem jej
działalności było świadczenie usług magazynowania i spedycji smarów olejów i paliw. Problem narastał, bowiem występowały coraz większe trudności w zarządzaniu działalnością firmy i rosło też ryzyko tego biznesu.

Jedną z przyczyn dodatkowo nakładających się trudności, był fakt, że firma wraz z jej rozwojem wprowadzała nowe rozwiązania, nowe narzędzia IT po części, jako standardy holdingu po części z własnej inicjatywy. W efekcie funkcjonowało kilka różnych systemów IT obejmujących księgowość, magazyn, kadry, płace czy ewidencję środków trwałych i nisko cennych środków trwałych. Systemy te lepiej lub gorzej komunikowały się ze sobą i wiązała, je dodatkowo jeszcze ewidencja ręczna. Te rozwiązania były też różnorako udokumentowane i wyposażone były w instrukcje użytkownika nie najwyższej jakości.

MOJE AKTYWNOŚCI

Zostałem zaproszony za pośrednictwem Audytora jednostki do pracy w zakresie aktualizacji systemu regulacji wewnętrznych począwszy od kompleksowego opracowania w postaci Instrukcji Obiegu Dokumentów i jej uszczegółowienia w postaci szeregu Instrukcji dla szeregu obszarów działalności jak Instrukcja Kasowa, Instrukcja Użytkowania Samochodów Służbowych Instrukcja Podróży Służbowych czy wreszcie Instrukcja Inwentaryzacyjna. Prace polegały dostosowaniu istniejących fragmentarycznych i historycznych regulacji do aktualnego stanu działań praktycznych, przepisów prawa a także standardów holdingu. Zaktualizowane regulacje obejmowały opis procesów wchodzących w ich zakres i występujących dokumentów oraz czynności użytkowników w tym czynności kontrolnych i autoryzacji. Oczywiście obejmowały też narzędzie programy IT, w zakresie, w którym wykorzystywano je do obsługi danych procesów gospodarczych. Przebieg procesów, a obieg dokumentów prezentowane były graficznie w postaci czytelnych schematów blokowych.

EFEKTY

Pomimo, że opracowania wykonywane były we ścisłej współpracy z pracownikami jednostki i na bieżąco konsultowane z nimi to, gdy zaprezentowałem kompletną końcową wersję draft regulacji najbardziej kompleksowych tj Instrukcji Obiegu Dokumentów pokazując wszystkie obszary zebrane w jeden dokument, to reakcja przedstawicieli księgowości była dla mnie zaskakująca. Okazało się, że dokument może być zbyt złożony dla niektórych pracowników i przez to za trudny do stosowania.

Podobnie było z Instrukcją Inwentaryzacyjną. Szybkie uproszczenia w formie ujęcia zagadnień i w słownictwie zostały z zadowoleniem przyjęte przez użytkowników. W wersji uboższej, ale łatwiejszej Regulacje te zostały wprowadzone w życie. Wniosek, jaki wyciągnąłem z tego doświadczenia był taki, że często szczególnie w jednostce o stabilnej, doświadczonej przez lata pracy kadrze mniej podatnej na zmiany trzeba znaleźć pewien kompromis, między jakością, a wartością użytkową na danym poziomie organizacyjnym jednostki. Trzeba dać czas pracownikom na „dojrzewanie do zmian”. Aktualnie nadal jeszcze na zasadzie ad ho jestem proszony przez jednostkę do szybkich zmian w regulacjach co dowodzi, że następuje postęp w tej dziedzinie.

PRZYKŁAD 4 Projekt Konsultingowy. Rozwój biznesu inwestycja kapitałowa

SYTUACJA ZASTANA

Firma zajmująca się handlem sprzętu sportowego w kanale hurtowym zainteresowała się nawiązaniem bliższej współpracy z jednym ze swych klientów spółką akcyjną notowaną na GPW, która posiadała mocno rozbudowaną własną sieć sklepów detalicznych w całym Kraju. Firma ta zamierzała początkowo kupić 25% akcji tej spółki. Wejście kapitałowe miało na celu wsparcie finansowe tej spółki tak, aby spółka ta mogła się częściowo oddłużyć. W grę wchodziła inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Ze wstępnych informacji wiadomo, było, że spółka ma trudności w regulowaniu zobowiązań.

Spółka prawdopodobnie utraciła płynność finansową, choć jak się wydawało nadal posiadała zdolność kredytową, ale jej wiarygodność wobec banków malała, co skutkowało ograniczaniem poziomu i droższym kredytem. Poprzez nabycie istotnego pakietu akcji Firma chciała mieć większy wpływ na działalność jej odbiorcy poprzez udział w zarządzaniu, jako znaczący akcjonariusz (cel strategiczny, a także operacyjnie; poprzez utrzymanie sprzedaży do spółki i bardzo istotny jej wzrost w dalszej perspektywie. Oczywiście Firma chciała osiągnąć też zysk na inwestycji finansowej w postaci dywidendy z tytułu posiadanych akcji, gdy spółka odzyska rentowność. Przed podjęciem tych strategicznych decyzji inwestycyjnych Firma chciała mieć potwierdzenie, że inwestycja ta jest opłacalna.

MOJE AKTYWNOŚCI

Celem mojej pracy w ramach tego projektu konsultingowego było wsparcie firmy w procesie podjęcia decyzji dotyczącej realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych. W pierwszym kroku dokonałem weryfikacji informacji sprawozdań finansowych i raportów biznesowych dostarczonych
Firmie przez spółkę, które stanowiły informacje źródłowe o spółce, jej stanie finansowym i majątkowym czy o zamierzeniach biznesowych. Na podstawie otrzymanych informacji dokonałem oceny aktualnej kondycji finansowej spółki i możliwości jej poprawy i rozwoju nabywanej spółki.
Przeprowadziłem też ocenę ryzyka utraty płynności, a w wyniku potwierdziłem utratę płynności. Nie mniej jednak wykluczyłem podejrzenie, że jest to stan trwałej utraty płynności finansowej, choć takie ryzyko istniało i było ono bardzo poważne wobec przedłużania się ówczesnego stanu finansów spółki. Tym samym oszacowałem też ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności spółki wykluczając takie ryzyko w krótkim okresie. Oceniłem też ryzyko dalszego spadku wartości akcji, a także ryzyka biznesowe działalności spółki.

Przeprowadziłem też wycenę wartości księgowej spółki, stanu jej zadłużenia, płynności finansowej, czyli zdolności do regulowania zobowiązań, wyceny spółki przez rynek akcji na giełdzie oraz wyceny księgowej. Dokonałem również wariantowo wyceny spółki metodą odtworzeniową.

Ostatnim elementem mojej pracy była ocena opracowanych w kilku wariantach (od najbardziej optymistycznych do najbardziej pesymistycznych) planów rozwojowych obejmujących również pewne działania poprawy sprzedaży, optymalizację kosztów, poprawę marż i rentowności no i oczywiście płynności finansowej, której elementem było stopniowe oddłużenie spółki w ciągu najbliższych kilku lat. Dokonałem też weryfikacji i przeprowadziłem własną analizę SWOT.

EFEKTY

Wynik przeprowadzonej oceny ryzyka biznesu spółki pozwolił mi na wyrażenie pozytywnej oceny odnośnie fundamentów modelu biznesowego spółki. Analiza finansowa wykluczyła zagrożenie kontynuacji działalności i trwałą utratę płynności finansowej. W mojej ocenie plany i analizy przedstawione przez spółkę były zbyt optymistyczne i uproszczone. Ale po dokonaniu oczyszczenia tych materiałów z treści marketingowych, podkreślając fakt, że kondycja finansowa spółki nie była dobra z umiarkowanym optymizmem mogłem ocenić plany rozwojowe i uzdrowienia sytuacji finansowej spółki rekomendując Firmie tę inwestycję finansową.

PRZYKŁAD 5 Audyt Finansowy. Przegląd sprawozdań finansowych z lat poprzednich i korekty

SYTUACJA ZASTANA

Pewna Firma została utworzona w celu zakupu gruntu, przygotowania go pod budowę biurowca, a następnie odsprzedanie go zainteresowanemu inwestorowi. Planowano, że deal ten zostanie zrealizowany w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy. Po realizacji celu działalności Firma miała zostać zlikwidowana. Jednak pewne narastające nieporozumienia i konflikty między wspólnikami spowodowały, że transakcja nie mogła być zrealizowana w normalnym trybie. Finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości nastąpiła dopiero po czterech latach, natomiast rozliczenie finansowe tego dealu między wspólnikami nie zostało zakończone wobec konfliktu między tymi osobami, którego pewne najbardziej kontrowersyjne aspekty trafiły do sądu. W efekcie także sprawozdania finansowe za kolejne lata nie uzyskiwały zatwierdzenia wspólników. Kilkukrotne zmiany w obsłudze księgowej o każdorazowo nienajlepszej, jakości dodatkowo komplikowały sytuację Firmy.

Wobec niemożności polubownego rozwiązania konfliktu między udziałowcami Firmy, a z drugiej strony braku możliwości kontynuowania działalności, jeden z dwóch właścicieli postanowił postawić Firmę w stan upadłości.

MOJE AKTYWNOŚCI

Zarząd spółki zaangażował mnie abym przed ogłoszeniem przez spółkę upadłości dokonał audytu sprawozdań finansowych za kolejne lata oraz abym dokonał korekt w sprawozdaniach finansowych, aby były one prawidłowe i zgodne z regulacjami prawa. Celem moich prac był przegląd księgowości i sprawozdawczości Firmy za okres od rozpoczęcia jej działalności do końca ostatniego okresu przed moim audytem. Ze względu na charakter zlecenia, projekt był ograniczonym przeglądem polegającym na identyfikacji ewidencji księgowej na którą składały się dowody księgowe, rejestry analityczne zakupów sprzedaży i inne, syntetyczne zestawienia obrotów i sald księgi głównej za kolejne okresy roczne.

Zauważywszy, że firma nie podlegała obligatoryjnemu badaniu sprawozdań finansowych, mój projekt nie był łatwy. W efekcie zauważonych pewnych niedociągnięć i błędów dokonałem propozycji korekt księgowań, a przede wszystkim zmian w sprawozdaniach finansowych. Celem tych działań było oczyszczenie sprawozdań z naleciałości wynikających z pewnych złożonych transakcji nie zawsze prawidłowo ujętych w sprawozdaniu finansowym tj. w bilansie i rachunku zysków i strat za dany rok. Ponieważ obsługę księgową prowadziły różne firmy zewnętrzne, w różnych systemach i na różnym poziomie dokładności i systematyczności na przestrzeni ośmiu lat, wobec utrudnień z dotarciem do ewidencji księgowej, korekty proponowałem na poziomie sprawozdań finansowych.

EFEKTY

Uproszony przegląd pozwolił mi na odstąpienie od opinii biegłego, wymogu regulowanego przez przepisy prawa o rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych. Natomiast zaraportowałem i przedstawiłem Firmie listę korekt do sprawozdań dając Firmie możliwość sporządzenia sprawozdań w poprawnej wersji i przedstawienia ich w takiej postaci właściwym organom w celu likwidacji Firmy.


Szukasz doradcy firmy, doradcy wewnętrznego w przedsiębiorstwie, najlepszego audytora zewnętrznego lub wewnętrznego? Potrzebna Ci analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa, audyt kontroli zarządczej procesów w przedsiębiorstwie, audyt zgodności zasad procesów w firmie? Interesuje Cię kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, realizacja projektów rozwojowych w biznesie lub wsparcie w budowaniu świadomości w przedsiębiorstwie? Zapraszam do zapoznania się z moją pełną ofertą i zachęcam do kontaktu.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus